Υπηρεσίες

Ενδεικτικά, κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας είναι…

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα προς τις κείμενες προδιαγραφές, με σκοπό...

 • την μεταβίβαση, αγοραπωλησία, δωρεά ή γονική παροχή
 • την κατάτμηση αγροτεμαχίων ή οικοπέδων
 • την σύσταση οριζοντίου
 • την εμβαδομέτρηση
 • την ένταξη στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87
 • την υψομετρική αποτύπωση
 • την λήψη βεβαίωσης αρτιότητας-οικοδομησιμότητας
 • την αποτύπωση υφιστάμενων κατασκευών
 • την έκδοση άδειας δόμησης
 • τον χαρακτηρισμό από Δασαρχείο
 • τον καθορισμό αιγιαλού ή ορίων ρέματος
 • την αποτύπωση του βυθού της θάλασσας
 • τον υπολογισμό εδαφικών και άλλων ογκομετρήσεων

Βεβαίωση Μηχανικού

Πρόκειται για βεβαίωση – πιστοποίηση που προκύπτει μετά από αυτοψία του μηχανικού και λαμβάνεται από το ΤΕΕ μέσω διαδικτύου για το ότι το ακίνητο δεν περιέχει αυθαίρετα κτίσματα. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη πλέον στις εμπράγματες δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις) ακινήτων.

Έκδοση Αδειών δόμησης

Στα πλαίσια συνεργασίας με άλλες ειδικότητες μηχανικών.

Εκτίμηση αντικειμενικών ή εμπορικών αξιών ακινήτων

Διαθέτουμε μια μακρόχρονη εμπειρία στην εκτίμηση ακινήτων για λογαριασμό ιδιωτών και τραπεζών.

Εντοπισμός και οριοθέτηση της θέσης των ακινήτων

Διαδικασία κατά την οποία γίνεται έρευνα στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πραγματική θέση των ακινήτων και ελέγχονται πιθανές καταπατήσεις με επί τόπου τοποθέτηση οροσήμων, ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης (π.χ. ένας κληρονόμος) δεν γνωρίζει καθόλου την θέση του ακινήτου.

Χαράξεις

Υλοποίηση ορίων ιδιοκτησίας ή χαράξεις θεμελίωσης και τεχνικών έργων.

Διεκπεραιώσεις υποθέσεων κτηματολογίου

Στις περιοχές που υπάρχει Εθνικό ή και ιταλικό κτηματολόγιο.

Τεχνικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες

Με έρευνα και εφαρμογή τίτλων και παλιότερων διαγραμμάτων, ερμηνεία αεροφωτογραφιών και χαρτών ή οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου, ανάλογα με την περίπτωση.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Πρόκειται για διαδικασία μελέτης στην οποία υπάρχει δυνατότητα να εντάσσονται οι προ υπάρχουσες κατασκευές της ημερομηνίας 31-07-2011 και οι οποίες ή στερούνται άδειας οικοδομής ή υπάρχει πρόσθετο τμήμα κτιρίου χωρίς άδεια ή ακόμα ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Η τακτοποίηση όλων των παραπάνω αυθαιρεσιών πραγματοποιείται δυνάμει του Ν.4178/2013 κατόπιν ελέγχου πολεοδομικής νομιμότητας.

Κόστος τοπογραφικού διαγράμματος

Η κάθε τοπογραφική εργασία είναι διαφορετική και το κόστος του τοπογραφικού διαγράμματος δεν μπορεί να υπολογιστεί, αν δεν ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία της ζητούμενης αποτύπωσης.

Συνήθως τα στοιχεία αυτά είναι το είδος και ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται το τοπογραφικό διάγραμμα που εξαρτούν τις προδιαγραφές του, η εδαφική έκταση, η κλίμακα απόδοσης, η περιοχή, αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου, η κάλυψη της από δέντρα, αν υφίστανται κτίσματα προς αποτύπωση στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο, η κλίση εδάφους κ.ά.

Αφού λοιπόν ο μηχανικός λάβει γνώση των στοιχείων του θέματος, είναι απαραίτητο να προβεί σε αυτοψία, μετά την οποία είναι δυνατόν να κοστολογήσει το κόστος του τοπογραφικού διαγράμματος.